Blog

Daň z motorových vozidiel

By admin   |    Komentáre vypnuté na Daň z motorových vozidiel    |    

Január je okrem iného aj mesiacom podania daňového priznania a odvodu dane z motorových vozidiel za rok 2018 (ďalej len DMV).

Pripomenieme si teda, aké vozidlá podliehajú tejto dani, aké sú podmienky výpočtu a odvodu.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „podnikanie“) v zdaňovacom období.

Často sa objavujú prípady, že slovenský podnikateľ používa auto, ktoré má evidované v inom štáte ako je Slovensko, v tomto prípade subjektu daňová povinnosť nevzniká.

Daňová povinnosť subjektu nevzniká ani v prípade, že auto v zdaňovacom období na podnikanie nevyužíval, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Podnikateľ je však povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.  Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

Teraz prejdeme k samotnému výpočtu dane v daňovom priznaní

Ako prvé je treba v prvom oddiele vyplniť údaje o daňovníkovi.

Samotná kalkulácia potom nasleduje v treťom oddiele. Pri nej je treba správne vyplniť dátum prvej evidencie vozidla, pretože od neho sa odvíja zníženie / zvýšenie sadzby dane.

Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane. Tento údaj je určujúcim pre priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Základ dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla.

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Ďalej je treba správne identifikovať daňovníka podľa §3 písm a)  – e) zákona o DMV.

Vyplnené daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 môže daňovník na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade do 31. januára 2019.

Daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára 2019.

V prípade, že máte za rok 2018 povinnosť podať daňové priznanie a neviete si poradiť, kontaktujte nás. My to urobíme za Vás.